Reklamační formulář

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím)

Adresát (prodávající):  
Internetový obchod: www.snow4.fun
firma: Snow4fun Olomouc
se sídlem: Farského 1049/33, Olomouc - Hodolany 779 00
Doručovací adresa: Chválkovická 220/45, Olomouc - Chválkovice 779 00
IČO: 07426747
e-mail: olomouc@snow4fun.cz
tel.: 775 408 896

 

Spotřebitel:  
Moje jméno a příjmení:  
Moje adresa:  
Můj telefon a e-mail:  

      

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

Datum objednání …………………………………..(*)/datum obdržení …………………………………..….(*)

Číslo objednávky: ……………………………………………….

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Jméno a příjmení spotřebitele: …………………………………………………………………………………........

Adresa spotřebitele: ………………………………………………………………………………………………….....

Email: ………………………………………………………………………..

Telefon: ……………………………………………………………………..

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

V …………………………..…………………., dne ………………………………………………

 

______________________________________

Jméno, příjmení a podpis spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura/doklad za objednané zboží č. (*)

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Zpět do obchodu