Podmínky pronájmu sportovního vybavení

Pronajímatel:

Snow4fun Ski & Bike s.r.o., IČO: 19161468, se sídlem Farského 1049/33, 77900 Olomouc, zastoupena Janem Konečným, jednatelem

 

Smluvní ujednání – podmínky pronájmu sportovního vybavení

 1. Předmětem nájmu dle nájemní smlouvy je sportovní vybavení, specifikované výše, dále označované jen jako „vybavení“. Pronajímatel prohlašuje, pronajaté vybavení je způsobilé k obvyklému užívání. 
 2. Podmínkou pro uzavření smlouvy je věk nájemce minimálně 18 let, předložení platného dokladu totožnosti a složení jistiny (vratné zálohy). Jistina bude složena v hotovosti.
 3. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou výše. Pokud nájemce nevrátí vybavení nejpozději do následujícího dne po dni skončení nájmu dle nájemní smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy a nájemce je v takovém případě povinen platit nájemné v plné výši až do dne vrácení vybavení pronajímateli včetně. 
 4. Za pronájem vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. Nájemné se hradí za každý den pronájmu. Do této doby se nezapočítává den vypůjčení a den vrácení pronajímateli. Nájemné za celou sjednanou dobu uhradí nájemce pronajímateli při uzavření smlouvy. Při předčasném vrácení nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného.
 5. Pří uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen složit u pronajímatele zálohu dle příslušného ceníku pronajímatele platného ke dni uzavření smlouvy. Pronajímatel tuto zálohu vrátí nájemci, jestliže nájemce splní veškeré povinnosti stanovené nájemní smlouvou a těmito podmínkami, zejména vrátí-li pronajímateli v dohodnuté době nepoškozené vybavení. Pronajímatel je oprávněn použít tuto vratnou zálohu nebo její část na případnou opravu nájemcem poškozeného vybavení.
 6. Nájemce je oprávněn užívat vybavení pouze k účelu, k němuž je výrobcem určeno.
 7. Nájemce je oprávněn umožnit užívaní pronajatého vybavení třetími osobami, je však i v takovém případě odpovědný za dodržování veškerých příslušných bezpečnostních a jiných předpisů, platných na území, na němž bude vybavení užíváno.
 8. Nájemce je povinen přizpůsobit užívání pronajatého vybavení svým schopnostem, místním podmínkám a povětrnostní situaci v místě jeho užívání. Pokud bude pronajaté vybavení užívat třetí osoba, pro niž nájemce vybavení vypůjčil, vztahuje se povinnost nájemce, uvedená v tomto odstavci, i na tuto nezletilou osobu.
 9. Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na pronajatém vybavení. V případě ztráty nebo odcizení vybavení je nájemce povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši – pořizovací cenu.
 10. Nájemce prohlašuje, že převzal vybavení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a že byl poučen o způsobu jeho užívání. 
 11. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy. 
 12. Nájemce není oprávněn dát pronajaté vybavení do podnájmu. 
 13. Porušení některé ze shora uvedených povinností je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy. 
 14. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že: 
 • je srozuměn s tím, že pokud bude v prodlení s vrácením pronajatého vybavení, je pronajímatel oprávněn ohlásit vybavení jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, příp. podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce;
 • je si vědom, že zimní sportovní aktivity patří mezi rizikovou činnost; bezpečnostní vázání lyží pouze snižuje riziko úrazu pří lyžování, nemůže mu však zcela zabránit. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za úrazy vzniklé při této činnosti (vztahuje se pouze na výpůjčku lyží);
 • uděluje pronajímateli souhlas s tím, aby shromaždoval a zpracovával ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje nájemce, uvedené v nájemní smlouvě, a to výhradně pro své vlastní účely;
 • veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé;
 • tyto podmínky pronájmu sportovního vybavení si jakožto nedílnou součást nájemní smlouvy přečetl a že s nimi bez výhrad souhlasí.

15. V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou s těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

Zpět do obchodu